Særligt om børn og unge

Som socialrådgiver, sundhedshjælper, læge, lærer, pædagog m.fl. har du en særlig pligt til at være opmærksom og reagere, hvis du får kendskab til eller har grund til at antage, at et barn har været udsat for vold eller overgreb.

Det følger af § 5, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge.

Kommunen vil efter en underretning vurdere, om der er behov for at iværksætte hjælpeforanstaltninger eller eventuelt anbringe barnet udenfor hjemmet efter Landstingsforordningen om hjælp til børn og unge.

Offentligt ansatte, som via deres arbejde har kendskab til barnets forhold, kan videregive fortrolige oplysninger til kommunen - se reglerne i kap. 8 i Sagsbehandlingsloven.

Læs mere om underretningspligten

Af Forældreansvarslovens § 2, stk. 2 fremgår det, at ”barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling”.

Vold mod børn som en del af opdragelsen er således forbudt.

I yderste konsekvens kan vold mod børn resultere i anstaltsanbringelse efter § 88 i Kriminallov for Grønland.

Hvad siger FN’s Børnekonvention?