Tidlig indsats

Forebyggelse er et væsentligt aspekt i bekæmpelsen af vold i familien.

Tidlig indsats for gravide familier
Formålet med det landsdækkende projekt 'Tidlig indsats overfor gravide familier' er at forebygge tidlig omsorgssvigt blandt børn (fra graviditet til to år) ved at yde støtte til gravide familier med behov for særlig støtte. Målet er at reducere omfanget af omsorgssvigt af børn.

Projektets målgruppe er gravide familier, hvor der er begrundet bekymring for, at familien vil have vanskeligt ved at give deres barn den fornødne støtte og omsorg under barnets opvækst.

Projektet er baseret på en tværfaglig samarbejdsmodel, der benyttes til opsporing af gravide med særlige behov samt koordinering og udfærdigelse af handleplaner, således at den gravide familie tilbydes tilstrækkelig hjælp. Projektet engagerer og kvalificerer lokale faglige ressourcepersoner, f.eks. jordemødre, sundhedsplejersker, socialrådgivere og forebyggelseskonsulenter. Indsatsen sker i tæt samarbejde med den gravide familie og med udgangspunkt i den gravides egne ønsker og behov. Samarbejdsmodellen udgøres af tre trin:

Læs mere på www.paarisa.gl

Klar til barn
Kommende forældre tilbydes deltagelse i det forberedende forældrekursus Klar til Barn. Kurserne er et voksenpædagogisk tilbud, hvor forældrene deltager i et forløb, som skal bidrage til at forberede dem på forældrerollen og styrke deres kompetencer som forældre.

Deltagelse i kurset giver bl.a. de kommende forældre konkrete redskaber til at håndtere vanskelige situationer. Dette skal være med til at mindske risikoen for, at forældre griber til vold eller hårdhændet behandling af deres barn.