At overvinde barrierer

Alt samarbejde byder på udfordringer. Mød dem konstruktivt, uanset om samarbejdet foregår inden for samme faggruppe eller på tværs af områder og sektorer.

Det er en udbredt opfattelse, at barriererne i tværfagligt samarbejde først og fremmest bunder i faggruppernes forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Men både forskning og erfaringer fra praksis viser, at barriererne for et frugtbart samarbejde inden for det sociale område er mere komplekse.

Brug listen nedenfor til at analysere det konkrete samarbejde, du indgår i, og hent inspiration til at gøre noget ved det. Det vil sikkert vise sig, at der kan være flere forhold, der er med til at gøre samarbejdet vanskeligt.

Udfordringerne i forhold til samarbejde kan handle om:
Manglende viden om de andres arbejdsmåder og opgaver. Forudsætningen for at kunne overvinde den barriere er, at de involverede aktører,

  • kender deres egen faglighed,
  • er i stand til at formidle egen faglighed til samarbejdsparterne,
  • er nysgerrige i forhold til samarbejdsparternes faglighed

Manglende kendskab til regler, procedurer og rammer for arbejdet
En anden udbredt barriere er usikkerhed om reglerne om tavshedspligt, underretningspligt og videregivelse af oplysninger.

Du kan læse om reglerne her

Forskelle i bekymringsniveauet
I samarbejdet med andre fagpersoner oplever man ofte at være bekymret på forskellige niveauer. Det har betydning, fordi bekymringsniveauet har konsekvenser for, hvordan man handler på sin bekymring.

Det er vigtigt at være bevidst om sin egen bekymring og kende til samarbejdsparternes bekymring. Det kan derfor være gavnligt at vurdere hinandens grad af bekymring på fx en 10-trinskala med henblik på at sammenligne og opstarte en dialog, der kan afklare en fælles bekymring.

Forskellige holdninger
Flere undersøgelser har vist, at holdningsforskelle blandt fagpersoner - både inden for samme faggruppe og på tværs af faggrupper - kan have stor betydning for samarbejdet.

Find inspiration på til at arbejde med holdningsforskelle i det tværfaglige samarbejde her (dansk)

Du kan også læse mere om, hvilke spørgsmål, det er gode at afklare med kolleger, før I står i en situation, hvor I skal vurdere om og hvordan, I skal handle i en sag om vold

Manglende jævnbyrdighed på grund af magtforhold
Oplevelsen af manglende jævnbyrdighed vil ofte skyldes, at en eller flere deltagere i gruppen, der skal samarbejde, har instruktionsbeføjelser i forhold til andre deltagere - for eksempel en ledende medarbejder.

Det kan også være, at en af deltagerne på grund af uddannelsesmæssig baggrund eller mangeårig erfaring har en særlig, men uformel, status i gruppen.

I den situation er det vigtigt at have klare retningslinjer og en klar rolle- og ansvarsfordeling i forhold til opgaverne.

Manglende ressourcer – hos dig og de andre
Det er vigtigt, at der bliver afsat den nødvendige tid til samarbejdet.

Samtidig er det vigtigt, at den tid, der bruges på møder, ikke opleves som spildt. Derfor er god mødeledelse vigtig.