Hvad sker der, når du underretter

Underretning, mistanke, undersøgelse, beslutning og orientering
Når kommunen modtager en underretning, skal de sociale myndigheder igangsætte en undersøgelse på baggrund af underretningen, herunder vurdere barnets sikkerhed og risikoen for yderligere vold.

Ved mistanke om vold vil de sociale myndigheder typisk tage kontakt til forældrene for at indlede en dialog og tale med barnet. Hvis mistanken om vold retter sig mod forældrene, skal kommunen først koordinere med politiet i forhold til anmeldelse, efterforskning, hvornår der må tages kontakt til forældrene mv.

Kommunen skal tillige indhente oplysninger fra dagtilbud, skole eller andre instanser. Formålet er at belyse barnets behov for særlig støtte. Her bliver både familiens ressourcer og andre relevante forhold inddraget i vurderingen. På baggrund af undersøgelsen beslutter kommunen, hvad der skal ske.

Undersøgelsesfasen er et forhold mellem socialforvaltningen, barnet og familien. Det betyder, at den, der underretter, kun meget sjældent bliver involveret i den igangværende undersøgelse.

Ved modtagelse af skriftlige underretninger vil det være i overensstemmelse med god forvaltningsskik, at kommunen bekræfter modtagelsen af underretningen.

Dog er det vigtigt at huske, at underretteren ikke er juridisk part i sagen, og derfor ikke har ret til oplysninger om, hvad kommunen videre foretager sig. Trods dette kan det til tider være hensigtsmæssigt, at kommunen i et vist omfang orienterer underretteren om den videre indsats.

En orientering kan kun ske med forældrenes samtykke, medmindre en videregivelse af oplysningerne sker for at varetage private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, som orienteringen angår. Det vil sige, at hensynet til barnets interesse vejer tungere end forældrenes i forhold til beskyttelse af oplysninger.

En underretning i medfør af § 5 i Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge medfører ikke, at kommunen er forpligtet til at iværksætte tiltag. I nogle tilfælde vil en underretning nødvendiggøre, at kommunen som led i sin almindelige tilsynspligt efter § 4 i loven skal undersøge, om der er behov for hjælp.