Hvad siger FN’s Børnekonvention?

Hvad siger Børnekonventionen?
Grønland tiltrådte FN’s Børnekonvention 11. maj 1993 og forpligtede sig derved til at realisere børns rettigheder i samfundet. Konventionen en bindende aftale mellem deltagerlandene, der sætter retningen for en børnevenlig verden.

Artikel 19 i konventionen fastsætter, at deltagerlandene skal beskytte barnet, hvis det bliver mishandlet.

  1. Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder seksuelt misbrug, medens barnet er i forældrenes, værgens eller andre personers varetægt.
  2. Sådanne beskyttende foranstaltninger bør i passende omfang omfatte virkningsfulde retningslinjer, såvel for udformning af sociale programmer, der kan yde den nødvendige støtte til barnet og til dem, der har barnet i deres varetægt, som til andre former for forebyggelse og identifikation, rapportering, henvisning, undersøgelse, behandling og opfølgning af tilfælde af børnemishandling som beskrevet ovenfor og om nødvendigt retsforfølgelse.

Børnekonventionen er ikke en lov, men den kan være retningsanvisende i sager, hvor der opstår tvivl om fortolkningen af bestemmelserne i grønlandsk lovgivning.